egitim.sge.gov.tr
Siber Güvenlik Eğitim Portali, Kalkınma Bakanlığı işbirliği ile TÜBİTAK-BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından yürütülen Siber Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Projesi – Siber Güvenlik Eğitim Altyapısı iş paketi kapsamında hayata geçirilmiştir.

Siber Güvenlik Eğitim Portali ile;

Toplumun siber güvenlik ile ilgili konularda farkındalığının artırılması,
Yükseköğretim öğrencilerinin siber güvenlik teknolojileri konusunda teknik bilgi edinebilmeleri,
Siber güvenlik alanında çalışan uzmanların yetkinliklerinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin çevrim içi olarak sunulması planlanmaktadır.

Hayata geçirilen portal aynı zamanda 2016-2019 Siber Güvenlik Stratejisi ile belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır. Siber Güvenlik Eğitim Portali içeriğinin aşağıda belirtilen aşamalara göre tamamlanması ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

 

www.bilgimikoruyorum.org.tr
“Bilgimi Koruyorum E-Öğrenme Projesi”, bilgi güvenliği haberleşme ve ileri elektronik alanlarında çalışmalarda bulunan TÜBİTAK – BİLGEM- Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) tarafından gerçekleştirilmiş olan bir projedir.

2005 yılında ülkemizin bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin olarak yararlanması ve bilgi toplumuna dönüşmesi ile ilgili uygulanacak stratejiler T.C. Kalkınma Bakanlığı (T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)) tarafından yayınlanan “Bilgi Toplumu Stratejisi” adlı çalışmada belirlenmiştir. Bilgi Toplumu Stratejisi’nin Eylem Planı’nın 88. Maddesi Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Programıdır ve bu maddenin sorumlusu olarak TÜBİTAK – UEKAE belirlenmiştir.

Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı kapsamında ülkemizin siber güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan Türkiye Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi (TR-BOME) kurulmuştur. TR-BOME çalışmaları esnasında ülkemizin bilgi güvenliğinin sağlanmasının bilgi sistemini kullananlardan bağımsız olarak düşünülemeyeceği bir kez daha görülmüştür.

Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısının kurulması ve işletilmesi Ulusal Bilgi Güvenliği Programının bir alt projesi olarak TÜBİTAK-UEKAE tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu programın bir başka alt projesi olarak da bilgisayar ve internet kullanıcılarının bilgi güvenliğiyle ilgili doğru kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde erişiminin sağlanması için Bilgimi Koruyorum E-Öğrenme Projesi gerçekleştirilmiştir.

 

www.dijitaldonusum.gov.tr
Dijital dönüşümü birkaç teknolojiye indirgemek mümkün değildir ancak web 2.0, mobil, genişbant internet, bulut bilişim, dijital medya, büyük veri, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti ve 3B yazıcıların çığır açan etkisi yeni bir dönem başlatmıştır.

Dijital teknolojiler ile ilk olarak anolog kayıtlar dijital ortamda işlenir hale getirilmiş (otomasyon) ve süreçler dijital ortama aktarılmıştır (e-hizmet). Gelinen noktada ise tüm kurumsal varlıklar ve paydaş ilişkileri dijital ortamda yeniden tanımlanmaktadır (dijital dönüşüm). Dijitalleşme süreci tek yönlü olmayıp, organizasyonlar yeni teknolojiler ile her zaman otomasyonlarını daha verimli kılabilmekte ve hizmetlerindeki dijital teknoloji deneyimini iyileştirebilmektedir.

www.btk.gov.tr

Telekomünikasyon sektörünü düzenleme ve denetleme fonksiyonunun bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmesi amacıyla 2813 sayılı Telsiz Kanununda değişiklik yapan 27.1.2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunla kurulan Telekomünikasyon Kurumu, 10.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile yeni bir düzenlemeye tabi olmuş ve adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilmiştir. 2813 sayılı Telsiz Kanunu yeni bir düzenleme ile Kanunun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunu olarak değiştirilmiştir.

UBGMD’nin amacı; mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak, nitelikli bir kaynak oluşturmak, Türkçe konuşan ve yazan toplumlara Bilgi Güvenliği alanında açık kaynak oluşturmak, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları yayımlamak, güncel teknolojiler, teknikler ve yaklaşımları paylaşmak ve bu alana katkı sağlayanlarını bir araya getirmek ve bu alanın gelişmesine ve sonuçta kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliğinin sağlanması ve artırılmasına katkılar sağlamaktır.

UBGMD’nin yazım dili Türkçe’dir. Yılda iki kez sadece elektronik olarak yayımlanır.

UBGMD, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer vermektedir. Dergide; aşağıda verilen konu başlıklarında, fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış gözlemsel, deneysel ve teorik çalışmaları ve ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren inceleme, araştırma ve uygulama makalelerine, sosyal mühendislik ve bilişim hukuku konularında literatür incelemelerine ve yorumlamalara, kapsamlı tez özetlerine ve teknik notlara yer verilir.

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
uekae.bilgem.tubitak.gov.tr

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü ülkemizdeki stratejik kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgi güvenliği ve elektronik sistem projelerini geliştirirken aynı zamanda Türkiye’nin bilgi güvenliği birikimine önemli katkılar sağlayan bir Ar-Ge kuruluşudur.

Bilgi güvenliği kapsamında teknolojik dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla tasarımdan, tümdevrelerin gerçekleştirilmesine kadar cihazların kritik öneme sahip tüm bileşenleri UEKAE bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

www.bilgitoplumu.gov.tr

e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin koordinasyonunu yürütmek, kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımları arasında eşgüdüm sağlamak ve bilgi toplumu olma yolunda atılması gereken adımlara ilişkin stratejileri belirlemek üzere 2003 yılı Mart ayında Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi (BTD) kurulmuştur. 2011 yılında Devlet Planlama Teşkilatının Kalkınma Bakanlığına dönüşümü ile birlikte kurumun görev ve sorumlulukları yeniden tanımlanmıştır. 08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/j maddesi ile “Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamak, bu alanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak ve uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek” görevi Kalkınma Bakanlığına verilmiştir.

www.sibergah.com

Sibergah, siber güvenlik ve bilgi güvenliği alanlarında geçici, uçucu ve sıradan haberler yayınlamak yerine kalıcı, doyurucu ve nitelikli yazılar formatında yayın yapmak için E-Siber.com‘un ve değerli uzman yazarlarının desteğini alarak çıkmıştır.