EnglishTurkish

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM
ÜNİVERSİTESİ

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

DD-020- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilişim Politikaları Yönergesi

AMAÇ

Madde 1 – Bu yönergenin amacı, bilimsel gelişmenin zorunlu koşulu olan ve Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu bilginin üretilmesi, saklanması, korunması ve paylaşımı sürecinde bilgisayar ağı, internet alt yapısı ve tüm bilişim kaynakları Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili yasalarına ve TÜBİTAK ULAKBİM’ in ilgili politikalarına uygun olarak kullanıcılarımız tarafından etkin ve verimli kullanımını sağlayacak kuralları belirlemektir.


KAPSAM

Madde 2 –  Bu yönerge hükümleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik ve idari personelleri ve öğrencileri ile kendilerine herhangi bir nedenle geçici ve/veya kısıtlı olarak bilişim kaynaklarımızı kullanma yetkisi verilen paydaş ve ziyaretçileri kapsar.


TANIMLAR

Madde 3- Yönergede geçen,
a) Rektörlük: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünü,
b) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini
c) BİDB: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını,
d) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilişim kaynakları: Mülkiyet hakları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne ait olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından lisanslanan/kiralanan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kampüsleri dâhilinde bulunan ya da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BİDB tarafından kurup yönettiği her türlü bilgisayar/bilgisayar ağı ve bu ağa bağlanan elektronik cihaz ile diğer donanım, yazılım ve servisleri,
e) DNS: “Alan Adı Sistemi”ni,
f) IP: “İnternet Protokol Numarası”nı
g)Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET):Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından kurulan, üniversiteler ve araştırma kurumlarını birbirine bağlayan akademik bilgi ağını,
h)Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM):Üniversiteler ve araştırma kurumları arasında araştırma ve eğitim amaçlı ağlar kuran, işleten bu ağların yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlayan bilgi merkezini;
i) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilişim kaynakları Kullanıcıları: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bilişim kaynaklarını kullanmak üzere, bu kaynaklar üzerinde gerekli yetkilendirme tanımlanarak belirlenen özel ve tüzel kişileri,

1- Esas Kullanıcılar: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bilişim kaynaklarını eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve hizmet faaliyetleri çerçevesinde kullanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik ve idari görevlerindeki kadrolu, geçici veya sözleşmeli personel ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrenimini sürdürmekte olan kayıtlı tüm öğrencilerdir.

2- Diğer Kullanıcılar: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bilişim kaynakları kullanım hakkına sahip Esas Kullanıcılar dışındaki, özel veya tüzel kişiliğinde olup kullanım hakları ve biçimleri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen tüm kısıtlı veya geçici kullanım hakkı verilmiş kullanıcılardır.

ifade eder.


DAYANAK

Madde 4 –  Bu Yönerge; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kısmı (Kişilere Karşı Suçlar) Dokuzuncu Bölümü (Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar-132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. Maddeler), Üçüncü Kısmı (Topluma Karşı Suçlar) Onuncu Bölümü(Bilişim Alanında Suçlar-243, 244, 245, 246. Maddeler), 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu”, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. Maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine dayalı olarak hazırlanmıştır.


YETKİ VE SORUMLULUK BEYANI

Madde 5- Üniversitede İnternet ağının kurulum ve işletmesine ait yetki ve sorumluluk BİDB’ye aittir. BİDB, akademik, idari, eğitim ve araştırma amaçları doğrultusunda bölüm ve birimlerin bilişim kaynaklarına ulaşabilmelerini sağlamak üzere oluşturulan altyapıyı kurmak, işletmek ve güncellemekle sorumludur. BİDB, bölüm ve birimlerde tespit edilen ana ağ erişim noktalarını kurar, bilgi işlem merkezi ile iletişimi için gerekli kablolama faaliyetlerini yürütür, bu noktalara kullanıcıların bağlanabilmesi için gerekli ağ anahtarlama cihazlarını temin eder ve yerleştirir. Sistemi teknik düzeyde planlama ve uygulama sorumluluk ve yetkisi BİDB’dedir. BİDB, binalar içinde kurulan ana erişim noktaları dışında kalan oda, ofis ve laboratuvar gibi alt birimlerin bağlantılarından sorumlu değildir; bunlar birimin/bölümün kendi sorumluluğundadır. Ancak BİDB gereken durumlarda ve istek üzerine danışmanlık hizmeti verebilir.
Madde 6- Üniversite bilişim kaynakları kullanıcıları, Üniversite sunucuları üzerinde kendilerine tahsis edilen kullanıcı kodu/şifre ikilisi ve/veya IP (Internet Protocol) adresi kullanılarak gerçekleştirdikleri her türlü etkinlikten, Üniversite bilişim kaynaklarını kullanarak oluşturdukları ve/veya kendilerine tahsis edilen Üniversite bilişim kaynağı üzerinde bulundurdukları her türlü kaynağın (belge, doküman, yazılım, vb.) içeriğinden, kaynağın kullanımı hakkında yetkili makamlar tarafından talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesinden, ilgili kaynağın kullanım kurallarına, üniversite yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere karşı birebir kendileri sorumludur.
Madde 7- Üniversite Rektörlüğü ve/veya yetkilendirdiği birimler, Üniversite bilişim kaynakları kullanımı hakkında genel kuralları belirleyip, bu kuralları gelişen teknolojinin öngördüğü biçimde sürekli olarak değerlendirir ve gerekli değişiklikleri hayata geçirir. Bu tür değişiklikler yapıldığında genel duyuru mekanizmaları ile kullanıcılar bilgilendirilir.


GENEL HÜKÜMLER

Madde 8- Kullanım İlkelerinin geliştirilmesinden, uygulanmasından ve yenilenmesinden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sorumludur.
Madde 9- Kullanım İlkelerinin kullanıcılar tarafından bilinmesini ve anlaşılmasını sağlamaktan, diğer tüm politika, ilke ve prosedürlerin bu politika ile tutarlı olmasından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü sorumludur.
Madde 10- Bu politikanın kapsamına dâhil olan tüm kullanıcılar kullanım ilkeleri ve ilgili politika ve prosedürdeki kuralları bilmekten ve bu kurallara uymaktan sorumludurlar.
Madde 11-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BİDB çalışanları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının belirlediği prosedürlere göre hareket ederler. Bu prosedürlere uymayan talepler yerine getirilmez.
Madde 12– Kullanıcılar, bu politikalar kapsamında belirtilen esaslara, TÜBİTAK ULAKBİM kullanım politikası esaslarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uymak kaydıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bilişim kaynaklarını esas kullanıcı veya diğer kullanıcı tanımları ve yetkileri çerçevesinde kullanma ve belirtilen hizmetlerin kendilerine sunulması hakkına sahiptir.
Madde 13- Kullanıcılar, kullandığı bilgisayarın güvenliğini sağlamaktan, güvenlik eksikliğinden kaynaklanacak zararlardan ve bilgisayarda yer alan bilgileri kritik olma düzeyine göre yedeklemekten sorumludur. Bu zararları azaltmak için işletim sisteminin güncelliğini takip etmek ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tavsiye edilen lisanslı güvenlik yazılımlarını yüklemek kullanıcının sorumluluğundadır.
Madde 14-Tüm kullanıcılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bilişim kaynakları üzerinde, kendilerine verilen kullanıcı yetkisi, kodu, şifresi ve internet protokolü (IP) adresini kullanarak bu kaynaklar üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar ve etkinlikler ile bu kaynaklar üzerinde bulundurdukları veya oluşturdukları bilgi, belge, yazılım gibi her türlü kaynağın içeriğinden, kullandıkları kaynakların kullanım kurallarına uyulmasından şahsen sorumludur.
Madde 15- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bilişim kaynakları kullanıma sunulmasında görev yetki ve sorumlulukları olanlar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Bilişim Politikalarında da belirtilen birimlerin yöneticileridir. Bunlar belirlenen stratejiler, hedefler ve kararlar doğrultusunda bilişim kaynakları planlanması, temini, dağıtımı, kullanımı, bakım-onarım ve destek hizmetleri verilmesi, açık erişim ve benzeri konularda teknik ve idari etkileşim ve işbirliği içerisinde hareket ederek Bilişim kaynakları en etkin ve verimli biçimde kullanımını sağlarlar.
Madde 16- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, bilgisayar ağında oluşabilecek güvenlik açıklarını asgari düzeye indirebilmek için, kullanıcılara güvenlik yazılımları (antivirus, antispam ve kişisel güvenlik yazılımı) ve işletim sistemi güncellemelerini ve yeniliklerini izleyerek kullanıcıları bilgilendirir.
Madde 17- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bilişim kaynakları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Üniversite yönetmelikleri başta olmak üzere yasalara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz.
Madde 18-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bilgisayar ağı ve internet alt yapısının üzerinde yer aldığı Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) ve diğer ulusal ve uluslararası ağların kullanım politikalarına, Bilişim kaynaklarını Kullanıma sunan tüm Birimlerin ve tüm Kullanıcıların uyma ve bu bağlamda gerekli önlemleri alma zorunluluğu vardır.
Madde 19- Kurum bu sistemleri ve bu sistemlerle gerçekleştirilen aktiviteleri izleme, kaydetme ve periyodik olarak denetleme hakkını saklı tutar.
Madde 20- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bilişim kaynakları genel ahlak kurallarına aykırı veya müstehcen materyal üretmek, barındırmak, iletmek; gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratacak, kişilerin ve kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal edici, başkalarının veri ve bilgilerini tahrip edici, kişisel bilgilere tecavüz edici, iftira ve karalama mahiyetinde materyalin üretimi ve dağıtımı, kişi ve kurumların çalışmalarını bozucu, istem dışında ileti (SPAM) gönderici biçimde, ülkenin birlik ve beraberliğine bölünmez bütünlüğüne aykırı siyasi, dini, etnik propaganda amacıyla kullanılamaz; üzerinde bu nitelikte materyal üretilemez ve barındırılamaz.
Madde 21- Kullanıcılar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi içerisindeki kuruma ait masaüstü, taşınabilir bilgisayarlarında ve veri depolama cihazları ile şahsa ait masaüstü, taşınabilir bilgisayarlarında ve veri depolama cihazlarında; hukuki açıdan suç teşkil edecek belgeler, bilgisayar ve ağ güvenliğini yok edebilen, zarar verebilen belge, yazılım ve materyal bulunduramazlar.
Madde 22- Kullanıcı, bu yönergede açıklanmamış olsa bile, yasal kurallar içindeki tüm kısıtlama ve yaptırımlardan, ahlaki kurallar içindeki tüm kişisel haklar ve fiillerden, internet etik kurallar çerçevesinde kabul gören tüm evrensel kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili yasalarına uymak zorundadır.
Madde 23- Kullanıcılar Bilişim kaynakları kullanımı ile ilgili olarak, sorunları belirlemek, çözmek veya esaslara aykırı davranışları tespit etmek amacıyla, yetkili makamlarca kendilerinden talep edilen bilgileri vermek zorundadır.
Madde 24- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bilişim kaynakları kullanıma sunumu ve kullanımı, bu kaynakların kullanım amaçları çerçevesinde yapılır; kullanım amaçları tüm kullanıcılara açık bir biçimde bildirilir, kaynakların kullanım yeri ve konumu bu kaynakları kullanıma sunan birimlerin yöneticilerinden yetki ve olur alınmadan değiştirilemez
Madde 25- Kullanıcı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bilişim hizmetlerinden yararlanmaya başladığı andan itibaren bu politikada yer alan maddelere uyacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi yönde bir tutum tespit edildiği takdirde İnternet e-posta ve diğer hizmetlerin kullanım hakkının sona erdirileceğinin bilincindedir. Kullanıcı belirtilen kurallara uymadığı takdirde bütün hukuki ve idari işlemlerden kendisi sorumlu olur.
Madde 26– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi-BİDB herhangi bir anda hiçbir sebep belirtmeksizin herhangi bir kullanıcının hesabını iptal etme veya geçici bir süreliğine dondurma, sunduğu hizmetin şeklini değiştirme veya son verme hakkına sahiptir. Ziyaretçi veya kullanıcılar bu konudaki hizmetin şeklinin değiştirilmesinden veya sona erdirilmesinden dolayı oluşabilecek bilgi kayıplarından veya sorunlardan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi-BİDB hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 27- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi; “erzincan.edu.tr” alan adlı sitelerine ait materyallerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi-BİDB, yayınladığı web sitelerinde yer alan bütün hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
Madde 28- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi-BİDB tarafından hizmete sunulan web servislerinin bazıları sadece şifreli kullanıcıların özel kullanıma açılmış olabilir. Bu servislere erişim kullanıcılara verilen kullanıcı şifreleri ile gerçekleştirilmektedir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi-BİDB ayrıca şifre gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde şifre gerektiren bir duruma dönüştürülebilir, ilave servisler açabilir, servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, süreli veya süresiz sona erdirebilir.
Madde 29- Birim, bölüm, kulüp, topluluk ve kişiler, kendi adlarına oluşturdukları web sayfalarının içeriğinden sorumludur. Birim, bölüm, kulüp ve topluluk veya grup niteliğindeki kişisel nitelikte olmayan sayfaların sorumluluğu ilgili web sitesinin oluşturulmasını resmi yazı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan talep eden öğretim elemanı veya yöneticiye aittir.
Madde 30- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi-BİDB tarafından açılan hesap ile ilişkili olan e-posta adresi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi-BİDB tarafından toplu duyuru ve bilgilendirme amacı ile kullanılabilir.


UYGULAMA VE YAPTIRIMLAR

Madde 31- BİDB, Erzincan Üniversite tüzel kişiliğini ve güvenliğini korumak amacıyla kendisine bağlı tüm bilgisayarlar üzerinde yasalara uygun olarak kısıtlayıcı ve engelleyici önlemler alma yoluna başvurabilir.
Madde 32- Sunulan bilişim kaynakları genel ilkelere aykırı biçimde kullanılması durumunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi makamları, gerçekleştirilen eylemin yoğunluğuna, kaynaklara veya kişi / kurumlara verilen zararın boyutuna, ULAKNET ve internet ile bilişim kaynakları bütününde yaratılan olumsuz etki ve tahribatın fazlalığına, eylemin tekrarına göre; kullanıcıyı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarma, ağ bağlantısını süreli veya süresiz olarak kesme, kullanıcı hesabını dondurma, üniversite içi idari soruşturmanın başlatılması için gerekli girişimlerde bulunma ya da Türkiye Cumhuriyeti yasaları doğrultusunda adli mekanizmaları harekete geçirme işlemlerinden bir ya da birkaçına başvurabilir.
Yürürlük
Madde 33- Bu Yönerge, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email