Maliye Bakanlığı tarafından (Gelir İdaresi Başkanlığı) 20.06.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile işletmelerde e-defter ve e-fatura zorunluluğunun kapsamı genişletildi. Tebliğe göre, 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2016 tarihinden itibaren, 2015 veya takip eden hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren kapsama dahil edilecek. Ayrıca 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler, bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler 2014 hesap döneminde bu şartı sağlıyorlarsa 01.01.2016 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorunda.

İhracat işlemlerinde e-fatura uygulaması zorunluluğu getirildi

İhracat işlemlerinde de e-Fatura uygulaması zorunluluğu getirildiğine dikkat çeken Samast, “454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyecekler. Dijital hayata geçişi hızlandıran e-dönüşüm sürecinin önemli unsurlarından olan e-Defter ve e-Fatura kullanımının yaygınlaşmasıyla; denetim, tasarruf, işlem hızlılığı, verimlilik ve daha hızlı bilgi akışının hayata geçmesi sağlanıyor. Teknolojinin etkin kullanımı sayesinde şirketler iş gücünden ve maliyetten önemli oranda tasarruf edip verimliliklerini artırabilirken, kâğıda dayalı işlemlerden kaynaklanan zararları da en aza indirip doğayı koruyabiliyorlar. TÜRKKEP olarak, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), E-İmza, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-Mutabakat, E-Bordro ve E-Tebligat, gibi hizmetler ile E-Saklama hizmetlerini tüm Türkiye’de tek elden verebilen ülkemizin ilk ve tek güven kurumu olmanın verdiği sorumlulukla, hizmetlerimizi sunmak için özenle çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Kaynak