internethftas

Türkiye İnterneti 12 nisanda 22. yılını doldurmuş olacak. Türkiye İnternet Kamuoyunu, 6-19 Nisan’da gerçekleşecek 18. İnternet Haftasını bir şenlik havasında tüm ülkede internetin 22 yaşını kutlamaya çağırıyoruz. Tüm kesimlerden; Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Çiftçi Birlikleri, Ziraat Odaları,Mühendis Odaları, Barolar, Tabip Odaları, Bankalar Birliği, Noterler Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri,Yerel Yönetimler, İnternet Cafeler, Okullar, Kaymakamlıklar, Valilikler, Bakanlıklar, tüm kamu yönetimi,özel sektör, internet şirketleri, Bilişim/Bilgi/İletişim STK’ları, Demokratik Kitle Örgütleri, Bilişim Klüpleri, Tüm Medya Kuruluşlarını, Bireyleri bu İnternet Haftasını tüm ülkeyi saran bir İnternetŞenliğine, Bilgi Toplumu, e-dönüşüm, e-türkiye ve e-devlet kavramlarının geniş kitlelerle tanıştırıldığı bir  İnternet ve Bilişim Fırtınasına döndürmeye çağırıyoruz.


İnternet
Haftası toplumda internet kültürünü yaymak, internet bilincini yaratmak, interneti tanıtmak,büyütmek, yeni projeler başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak, kısaca interneti Türkiye gündemine yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye internetinin gündemindeki sorunları tartışmak,özellikle yönetişim, yasal düzenlemeler, serbestleşme, internet ve telekom sektörünün gelişimi, yaşamı,eğitim, kültür ve demokrasi boyutlarını gündeme getirmek; bireysel güvenlik, internetin güvenli kullanımı,mahremiyet, bilgi güvenliği, sosyal ağlar, ve Bilgi Toplumu kavramlarıyla tüm toplumu tanıştırmak, bu İnternet Haftası için seçtiğimiz önemli bir hedeftir. Bu kapsamda yukarıda saydığımız tüm kurumlar,örgütler, firmalar, yerel yönetimler ve bireylerden bu etkinliklere katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Bu etkinlikleri, tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Tüm ilçelerde, tüm okullarda, tüm belediyelerde, ziraatodalarında, ticaret ve sanayi odalarında, organize sanayi bölgesinde, halk kütüphanesinde bir etkinlik yapılsın istiyoruz. İnternetin önemine inanmış her kişi ve kurumu bu çorbaya kendi olanakları ölçüsündekatkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Basından interneti, olanakları, sorunları, projeleri, özellikle e-türkiye ve e-devleti anlatmasını ve neyapılmalı, nasıl yapalım sorusuna yönelik yazılar, ve haberler çıkmasını istiyor; internet sayfaları, internetilaveleri; internetin çesitli uygulamalarını anlatan yazılar bekliyoruz. 21 yılı özetleyen, irdeleyen,değerlendiren kitap, broşür ve ekler anlamlı olur. Bu sene, sosyal ağlar, demokrasi, mobil yaşam, yasaklarve ifade özgürlüğü, Fatih Projesi, mahremiyet, bilgi güvenliği, bireysel güvenlik, internetin güvenlikullanımı konularında toplumu bilgilendirmeye önem verilmesini istiyoruz, bekliyoruz. İnternet haftasındadağıtılan internet kitapçıkları yararlı olur diye düsünüyoruz. TV’lerden gene tanıtıcı programlar; veinternetin Türkiye’nin gündemine girmesine katkıda bulunacak açık oturum, forum gibi programlarbekliyoruz. Özellikle, siyasal kadroları da bu tartışmaya çeken, ulusal politika oluşturulmasına katkıdabulunacak programlar arzulamaktayız. Üniversitelerden, Servis Sağlayıcılardan ve STK’lardan bukonularda basına destek olmasını bekliyoruz. Her kamu kurumundan kendi e-devlet projesini önce kendiwebinde anlatmasını, vatandaşlara yönelik broşür hazırlamasını, kurum içinde tanıtım ve eğitimyapmasını, basın ve vatandaştan geri besleme mekanizmaları kurmasını istiyoruz, öneriyoruz. Kamukurumlarının küçük de olsa yeni bir “e-devlet” hizmeti başlatması güzel bir katkı olur. Küçük, büyük herkurumun kendi webini gözden geçirmesi, web 2.0 özelliklerini eklemesi; kurumsal politikaları anlatanbloglar, kullanıcıların görüşlerini yazabileceği sayfalar, yeni hizmetler eklemesi çok güzel olur. Bir taramamekanizması, telefon rehberleri, geri besleme formları, yenilikleri haber veren servisler, sıkça sorulansorular dokümanı ilk anda akla gelen konular. Web sayfalarının W3C standartlarına uygun olması,platform ve tarayıcı bağımsız olması; engelli yurttaşlara, düşük bant genişliğine uygun seçeneklerin olmasıönerilir. RSS ve Wiki gibi yeni nesil hizmetlerin olması, üretilen tüm dokümanların webten erişilebilirolmasını arzuluyoruz. Tüm webin mobil erişimde düzgün çalışmasına yönelik çalışmaları bekliyoruz. Tümkurum çalışanlarına sunulan e-posta ve webmail hizmeti, blog, kurum içi haberleşme mekanizmaları,wikiler, gene mütevazi hedefler arasında. Kurumun, kültürel mirasının, tarihsel gelişimin interneteaktarılmasına yönelik katkılarda yararlı olur. Bireylerden kendi kişisel weblerini oluşturmalarını,uzmanlıklarını, meraklarını, katkılarını internete taşımalarını destekliyoruz. Yurt dışı alan uzayındakikişisel sayfaların adsoyad.com.tr, info.tr, biz.tr , web.tr, gen.tr, tv.tr v.b. ile Türkiye alan uzayınataşınmasını öneriyoruz. Avukatlarımızı, av.tr, doktorlarımızı dr.tr altında çalışmaya çağırıyoruz. İnternethaftasında internetle tanışmamış kitlelere interneti tanıtacak, bir `Internete Dokunun’ sloganlı etkinlikyapabiliriz. Kütüphanelerde, ve tüm üniversitelerde `Internet cafe’, internet evi, gibi internet erişimmekanları açılması önem verdiğimiz etkinlikler arasında. Bunu özellikle, buna gereksinim duyulan,bölgelerde teşvik etmek istiyoruz. İnternet kullanmayı öğreten kursları ücretsiz ya da mütevazi ücretlerlesunan kampanyalar; İnternet Cafelerde ucuzluk kampanyaları gibi. Web yapmayı, kişisel güvenliği, sosyalağlarda mahremiyeti sağlamayı, spam ve virüse karşı korunmayı öğreten mütevazı kursları Sivil ToplumKuruluşlarından, İnternet Cafelerden, Üniversitelerden, internet şirketlerinde yurdun dört bir köşesindebekliyoruz. Ana babalara, öğretmenlere, hakim ve savcılara, avukatlara yönelik etkinliklerin, sohbettoplantılarının altını çizmek isteriz. İnternetde mahremiyeti koruyarak ve güvenli bir şekilde dolaşmayı anlatan seminerleri öneririz.

Konferanslar, bu sürede yapılabilecek en kolay ve önemli etkinlikler arasındadır. Genel tanıtıcıkonuşmalar, çeşitli özel konuları, etkileri, sorunları uygulamaları gibi; örneğin eğitim, hukuk, sağlık,ticaret, eğlence, turizm gibi konular bu tür etkinlikler arasında sayılabilir. İnternetin tarihi, siyasal etkileri,olanakları, ve sorunları da tartışılabilecek konular arasında. Şu anda yenisi yapılma sürecindekiBilgiToplumu Stratejisi ve Eylem Planı” ile E-Devlet Eylem Planı özellikle konuşulması gereken konularınbaşında geliyor. İnternetin altyapısı, çalıştırılması ve uygulamalarının teknik boyutları konusunda daseminerler yapılabilecek etkinlikler arasında. Türkiye İnternetinin çeşitli sorunlarını irdeleyen ve özellikle,ne yapılmalı sorusuna cevap aramaya yönelik açık oturum türü etkinlikler önemlidir.

Ülkemizde internet kullanımı %53 düzeyindedir. Bölgeler arasında, kadın-erkek arasında ve şehir kırsalarasında internet kullanımında ciddi farklılıklar söz konusu. Sayısal bölünmenin önlenmesi, Kamu İnternetErişim Merkezlerin (KİEM) kullanımı gibi uygulamaların tartışılması, çeşitli sektörlere yönelik UlusalPolitikaları, internet ve temsil ettiği teknolojileri Türkiye gündemine yerleştirmeye yönelik çabalaraöncelik vermek istiyoruz.

Bu etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesinde, ilgili herkesten katkı bekliyoruz.

Şu konuların altını çizmek istiyoruz:

  • Kültürel Mirası İnternete Taşı ! Kurumlar ve sivil örgütler olarak, kültürel mirasımızı, çokkültürlü, çok sesli yapımızı internete aktaralım. Buna ulusal boyutta tanıtımı da ekleyelim. Bireylerolarak da kendi kültürel birikimimizi, mesleki deneyimlerimizi, bireysel meraklarımızı internetetaşıyalım. Tüm kurumlardan başta kurum tarihi olmak üzere, ellerindeki tüm kitapları, raporları,resimleri, filmleri, ses kayıtlarını bir program dahilinde webte yayınlamaları önermekteyiz. BaştaMilli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TÜBA ve TÜBITAK olmak üzere tüm kurumlardanellerinde telif hakkı sorunu olmayan tüm kültürel ürünleri webte yayınlamaya çağırıyoruz. Karamacı gütmeyen kurumlara da piyasada satılan kitapları da webte yayınlamayı önermekteyiz. Baskısıkalmamış ve yeniden basılması düşünülmeyen kitapları webte yayınlayalım. Ticari ders ve uzmanlık konularında yer yer bazı kitapların ikili lisanslarla webte yayınlandığını görüyoruz. Böylece hem çokdaha fazla okuyucuya erişecektir; hemde satışlar düşmeyecektir kanısındayız. Müzelerimizi, taşplaklarımızı, eski gazete ve belgelerimizi internete taşıyalım.

  • Kendi Okulunu İnternetle Bütünleştir ! İnterneti etkin kullanan, etik ve estetik kültürü gelişmiş,bilgi güvenliği ve mahremiyet kavramlarını içselleştirmiş, bilgi/medya/bilişim okur yazarı gençlikyetiştirmeliyiz. Liseyi bitiren her öğrenci, ilgi, merak ve yeteneği ne olursa olsun, bilişimin temelkavramlarını, yetenek , sınır ve olası kötü kullanımı kavramalıdır. Okullarımızın kurumsal kimliğiile internette olmasını ve eğitimin internetle harmanlanmasına çok önem veriyoruz. İnternetin,eğitim sistemin organik bir parçası olmasını hedeflemeliyiz. Fatih projesini katılımcı bir şekilde, bilimsel ilkeler ışığında, ülkemiz bilişim/bilgi sektörlerine ivme verecek şekilde, özgürlükçü ve insana güvenen bir felsefeyle hayata geçirelim. Artık, internete yüksek kapasite ile bağlı olmayanokul kalmasın! Her okulun kendi webi, öğretmen ve öğrencilerin e-posta adresleri olması, kişisel weblerinin olmasını çok önemsiyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerin ortak web alanında bulunmaları, projelerini okul webinde yayınlanmasını, webte çeşitli yarışmalar olmasını, yaratıcılığı, bağımsız düşünmeyi teşvik eden ortamların oluşmasını öneriyoruz. İnternetin eğitim sistemin bir parçasıolması; öğrencilerin bilgi ve bilişim okur yazarı olması; internet üzerinden okul gazetesi çıkarması,wiki ve bloglarla birlikte üretme deneyimi kazanması; dünya üzerindeki akranları ile temasta olmasıönemlidir. Öğrencilerimizin Vikipedi’ye katkıda bulunmasını teşvik edelim. Öğretmenlerimizin içerik üretmesi ve paylaşmasını teşvik edelim. Hafta kapsamında öğretmen ve öğrencilerle sohbettoplantıları, internetin eğitimi nasıl zenginleştirebileceğini konuşmak, bu alandaki özgür yazılımlarlatanışması çok yararlı olabilir. Öğrencilerimizi internetin olası tehlikelerine karşı bilinçli kullanımıhedefleyelim, öğrencilerimize özgürlük, yetki ve sorumluluk vermekten korkmayalım. Okullar, özellikle kırsal kesimlerde hem internet eğitim merkezi, halkın hemde ücretsiz internet kullanım merkezi olmalıdır.

  • Halk Kütüphanelerini İnternet Merkezleri Yapalım! Bugün kütüphane ve internet bilgikaynaklarına erişim anlamında bütünleşmiştir. Bilgisayarı olmayan vatandaşlara ucuz interneterişimi sağlamakta kütüphaneler önemli görev düşmektedir. Bunun için kütüphanelerdeki bilgisayar sayılarının artırılmasına ihtiyaç var. Kütüphanelerin, bilgi arayan insanlara rehberlik yapması,onların ana görevlerinden biridir. Kütüphanelerin e-kitaplar için bütçe ayırması ve e-kitap ödünç vermeye başlanmasını öneririz.

  • Belediyelerin İnterneti Katılım ve Saydamlık aracı olarak kullanması!. Belediyeler halka açıkİnternet hizmeti sunmalıdır. Burada ucuz internet erişiminin yanında, wireless erişimi kamuya açıkalanlarda sağlamaya başlaması gerekir. Bunun yanında, belediyenin hizmetlerini internet üzerindensunması, kendini tanıtması, interneti bir hesap verme, saydamlık ve geri besleme mekanizmasıolarak kullanması önemlidir. Belediyelerin projelerini tüm detayları ile webte yayınlaması, meclisgündemi ve tutanaklarını, webcast ve podcast ile canlı ve sürekli yayınlaması, web 2.0 araçları ilevatandaşla etkileşim içinde olması önemlidir. Sosyal Ağlarda bulunmayı ve etkin bir geri beslemearacı olarak kullanılmasını öneririz. Belediye kararlarını, vatandaş öneri ve şikayetlerini, sosyal ağlarteknikleri ile webte yayınlaması önerilerimiz arasındadır. Belediye duyuru mekanizmaları ve geribesleme wikileri denemeye değer. Belediyelerin şehirde bir fiber ağını altyapı olarak kurması ve intent erişimin tüm yurttaşlara hızlı ve ucuz olması için çaba haramasını öneririz. Kamu binları ve büyük binaların yapımı saırasında fiber altyapısının kurulmasının sağlanmalıdır.

  • Üniversitelerden, tüm raporları, tüm tezleri, makaleleri, Açık Erişim kapsamında kurumsal arşivdeyayınlamasını, yapabildiği ölçüde tüm konferansları video, ses ve metin olarak yayınlanmasınıönermek isteriz. Ulusal Açık Ders Malzemeleri projelerine destek olmalarını, öncülük etmelerinibekliyoruz. Tüm topluma ve bölgeye yönelik ders, seminer ve konferansları internet teknolojileriyoluyla sunmasını öneriririz. Öncü üniversitelerimizden yurttaşlara ve tüm üniversite yönelik MOOC kursları öneririz.

  • Bir e-devlet hizmetini başlat! Dünyadaki Açık Veri Kampanyasına katıl; elindeki verileriyurttaşların kullanımına sunmaya başla. Küçük de olsa yeni bir hizmet başlat. Bir kardeş kamukurumu ile veri değişimini hayata geçir. Webini tarayıcıdan bağımsız hale getir. W3C standartları vebirlikte çalışabilirlik kriterlerine uygun hale getir. Özürlü yurttaşlara yönelik sayfalar hazırla. Mobiluygulamalar geliştir. Haber verme ve RSS servi başlat. Sosyal Ağlarda bulun ve geri beslemeyapıları kur. Kamu Kurumlarının, internet ve e-devlete yönelik mesajları kamu spotlarıyla yurttaşlara iletsinler. Kamu Spotları, güvenlik ve mahremiyet konularda halkın eğitimi için kullanılsın.

  • Bir Mobil Uygulama başlat! İnsanlar her yerde, her zaman her türlü bilgiye erişmek, eğlenmek,öğrenmek ve işlerini ve meraklarını takip etmek istiyorlar. Mobil uygulamalar, yaşamımızı her gündaha fazla giriyor. Tüm kurumlardan, mobil uygulamalara önem vermesini istiyor, ve İnternetHaftası vesilesiyle bir mobil uygulama başlatmaya çağırıyoruz!

Yukarıda belirtilen etkinlikler esasta bir fikir vermek içindir. Türkiye Internetini büyütecek her türlüetkinliğe açığız, destekleriz. Her internet gönüllüsünden, internetin önemini kavramış her kişi vekurumdan, Türkiye internetinin parçası olan herkesten destek bekliyoruz.

İnternet Yaşamdır !

Bilişim STK Platformu http://bt-stk.org.tr http://internethaftasi.org.tr