Görev ve Sorumluluklar

[u_heading ID=”heading_12″ url=”” css_animation=”” animation_delay=””]Daire Başkanı Görev, Yetki ve Sorumlulukları[/u_heading]

 • Başkan Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir.
 • Üst Yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların uygulanışını izlemek personeline bu konuda açıklamalarda bulunmak,
 • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
 • Daire ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir.
 • Astlarının liyakat değerlendirmesini yapmak (tezkiyelerini düzenlemek), gerektiğinde terfi, taltif önerilerini amirine sunmak, problemlerine görev kapsamı dahilinde çözüm bulmaya çalışmak, iş disiplinini ve onaylanan disiplin cezalarının uygulanmasını sağlamak.
 • Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan gerekli araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçları belirlemek ve temini için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Personelin işlerini yürütmesinde kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, kararname ve diğer mevzuatın birimde bulundurulmasını ve herkes tarafından uygulanmasını sağlamak.
 • Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekâlet edecek kişiyi belirlemek ve amirine önermek.
 • Kurum personel kadrolarının personel politikasına uygun olarak hazırlanmasını ve onaylandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Kurum personelinin sicil raporları ile ilgili işlemlerin düzenli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak.
 • Rektörlük tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

[u_heading ID=”heading_12″ url=”” css_animation=”” animation_delay=””]Şube Müdürü Görev, Yetki ve Sorumlulukları[/u_heading]

 • Üniversitenin tüm birim, bölüm ve şubelerinin çalışma iç ve dış işleyiş sistemini en iyi şekilde öğrenerek birim ile diğer birimler arasındaki koordinasyon ve iş akışını sağlamak,
 • Daire ile ilgili harcamalarda gerçekleştirme görevliliğini yürütmek, (Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür.)
 • Birim tarafından üst yönetime sunulması gereken tüm raporların hazırlanmasını ve hazırlanan raporların son kontrollerini yaparak daire başkanına sunmak,
 • Sorumlu olduğu birimde norm kadro analizlerini, personel ihtiyaç ve performans gelişimlerini, personel eğitimlerini, özlük hakları uygulamalarını yerine getirmek, bu konular ile ilgili şube gereksinimlerini tespit ederek rapor halinde daire başkanına sunmak,
 • Üst yönetim tarafından belirlenmiş stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda birimin günlük, aylık, dönemsel ve yıllık iş planını belirlemek,
 • Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak, kurumsal, bireysel ilişkileri geliştirmek,
 • Şube teknik yapısına hâkim olarak teknik yapıda oluşan veya oluşabilecek problemleri tespit etmek, bu problemlerin giderilmesi için teknik kadroyu yönlendirerek problemlerin zamanında giderilmesini sağlamak,
 • Tüm birim ve bölümlerde rutin denetim görevini yerine getirmek ve olumsuzlukları daire başkanına raporlamak,
 • Birimlerin yöneticilerinden gelen istek ve önerileri analiz ederek, zamanında ve tam olarak giderilmesini sağlamak,
 • Online Teknik Destek Talep Yönetimini takip etmek,
 • Türk Telekom’la ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek,
  * Yeni Abonelikler
  * Abonelik değişiklikleri
  * Telekom’la ilgili arıza işlerinin takibi
 • Talep edilen bilişim malzemeleri (bilgisayar, yazıcı, lisanslı programlar, projeksiyon… vb.) alımında talepler doğrultusunda teknik özelliklerinin belirlenmesi,
 • Satın almaların organize edilmesi,
 • Sistem salonu donanımlarının (server, switch) bakımının yaptırılması ve teknik destek,
 • Güvenlik kamera sistemi işletim desteğini sağlamak,
 • Resmi Gazete’nin günlük olarak takip edilmesi,
 • Amirlerince verilecek benzer nitelikteki görevleri yapmak.

[u_heading ID=”heading_12″ url=”” css_animation=”” animation_delay=””]Yetki, Görev ve Sorumluluklar[/u_heading]

Başkanlığımız, Üniversitenin bilişim hizmetlerini yürüten idari faaliyet birimidir. Güncel teknolojileri, öğrenci ve personelimize sunmakla yükümlüdür. Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve yayınlanan internet ve web hizmetlerinin devamlılığı, yazılım üretme, teknik servis hizmetlerini sağlamak amacıyla hareket etmektedir. Verilen hizmetleri kaliteli sunabilmek için geliştirilmeye ve uygulanmaya çalışılan faaliyetler şunlardır:

 • Bilgisayar ağını sağlıklı ve güvenli bir biçimde düzenleyerek hizmete sunmak
 • Akademik ve idari işlemlerde yazılımlar ve teknolojik aygıtlardan kullanıcıları olabildiğince faydalandırmak
 • Bilgisayarların ve diğer bilişim ürünlerinin kurulumlarını yapmak ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlamak
 • Üniversitemiz öğrencileri ile personelinin dış dünyaya açılımı anlamında web sayfaları tasarlamak
 • Akademik ve İdari personelin e-posta işlemlerini sağlıklı ve kesintisiz şekilde yürütmek
 • Tüm birimlere gerekli olduğunda donanımsal ve yazılımsal teknik destek sağlamak
 • Teknoloji ve uygulamada örnek birim olmak
 • Üniversitenin idari ve akademik işleyişine destek sağlamak
 • Yerleşkelerimizdeki her türlü bilişim hizmetleri için gerekli önlemleri almak, proje ve uygulamaları gerçekleştirmek
 • Yerli ve yabancı kaynaklardan güncel teknolojileri takip etmek ve uygulanabilirliğini araştırmak
 • Birimlerden gelen talepler doğrultusunda bilişim ürünlerini temin etmek
 • Telefon santralin işleyişini ve devamlılığını sağlamak
 • Rektörlük yerleşkesinde ihtiyaç duyulan dahili telefon hat tahsis etmek ve bağlantılarını sağlamak
 • Türk Telekom’la ilgili (yeni abonelik, abone bilgi değişikliği ve arıza takibi) işlemleri yapmak
 • Ulaknet ile koordinasyon içerisinde bulunarak UUYS (Ulaknet Uç Yönetim Sistemi) online yazılımında birimlerle ilgili internet hızı, aktif cihaz sayısı vs. istatistiklerinin sağlanarak gerekli bilgilerin sunulması